prev next

Flattener

Flattener...

Details

Flattener
Flattener Length 2000mm (78.6”)
Flattener Width 650mm (25.45”)
Flattener Hight 650mm (25.45”)
•We can customize your Modular to a special size requirement Applications

Flattener นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร คอยลำเลียงงานบรรจุกระสอบ เช่นกระสอบข้าว กระสอบแป้ง กระสอบน้ำตาล เป็นต้น มีหน้าที่รีดกระสอบให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมส่งต่อไปในกระบวนการต่อไป